Djelatnost KEMEKO-BH d.o.o. u Bosni i Hercegovini je sljedeća:

Sakupljanje i privremeno skladištenje svih vrsta opasnog otpada do konačnog zbrinjavanja, osim radioaktivnog otpada,
a posebno:
– Otpadna ulja, emulzije i zauljene vode
– Zauljeni kruti otpad (zemlja, piljevina, pijesak, …)
– Otpadna otapala
– Otpadne boje i lakovi
– Otpadne druge kemikalije (laboratorijske i sl.)
– Drugi organski i anorganski kruti i tekući otpad
– Lijekovi sa isteklim rokom trajanja
– Druge opasne materije, koje se upotrebljavaju u procesu proizvodnje ili nastaju tokom proizvodnog procesa
– Plinske i sprej boce
– Rabljene gume
– Elektronski i električni otpad
– Otpadni freon i drugi opasni plinovi
– Zaštitna sredstva u poljoprivredi i voćarstvu
– Kemikalije koje zahtijevaju posebnu pažnju
– PCB kondenzatori i transformatori
– Akumulatori i druge vrste baterija
– Ambalaža opasnih materija
– Građevinski i izolacijski otpad koji sadrži azbest
– Obrada medicinskog otpada sterilizacijom sa uređajem Converter serije H. U uređajima se obrađuje infektivni, potencijalno infektivni otpad, oštri predmeti….
– Bioremedijacija zemljišta kontaminiranog ugljikovodonicima
– Skladištenje prema propisima za određenu vrstu
– Zbrinjavanje opasnog otpada, po pravilu u inostranstvu (Austrija, Njemačka)
– Specijalna čišćenja u industriji gdje se upotrebljavaju mehaničke metode, biotehnologije, ultrazvuk, kemijske metode i druge koje su za određenu vrstu čišćenja optimalne

Po želji naručioca možemo preuzeti menadžment sa svim otpadom koji se stvara u krugu naručioca (opasni otpad, sekundarne sirovine, komunalni otpad, …).