DJELATNOST

Djelatnost KEMEKO-BH d.o.o. u Bosni i Hercegovini je sljedeća

Sakupljanje i privremeno skladištenje svih vrsta opasnog otpada do konačnog zbrinjavanja, osim radioaktivnog otpada,
a posebno:

 • Otpadna ulja, emulzije i zauljene vode

 • Zauljeni kruti otpad (zemlja, piljevina, pijesak, …)

 • Otpadna otapala

 • Otpadne boje i lakovi

 • Otpadne druge kemikalije (laboratorijske i sl.)

 • Drugi organski i anorganski kruti i tekući otpad

 • Lijekovi sa isteklim rokom trajanja

 • Druge opasne materije, koje se upotrebljavaju u procesu proizvodnje ili nastaju tokom proizvodnog procesa

 • Plinske i sprej boce

 • Rabljene gume

 • Elektronski i električni otpad

 • Otpadni freon i drugi opasni plinovi

 • Zaštitna sredstva u poljoprivredi i voćarstvu

 • Kemikalije koje zahtijevaju posebnu pažnju

 • PCB kondenzatori i transformatori

 • Akumulatori i druge vrste baterija

 • Ambalaža opasnih materija

 • Građevinski i izolacijski otpad koji sadrži azbest

 • Obrada medicinskog otpada sterilizacijom sa uređajem Converter serije H. U uređajima se obrađuje infektivni, potencijalno infektivni otpad, oštri predmeti….

 • Bioremedijacija zemljišta kontaminiranog ugljikovodonicima

 • Skladištenje prema propisima za određenu vrstu

 • Zbrinjavanje opasnog otpada, po pravilu u inostranstvu (Austrija, Njemačka)

 • Specijalna čišćenja u industriji gdje se upotrebljavaju mehaničke metode, biotehnologije, ultrazvuk, kemijske metode i druge koje su za određenu vrstu čišćenja optimalne

Po želji naručioca možemo preuzeti menadžment sa svim otpadom koji se stvara u krugu naručioca (opasni otpad, sekundarne sirovine, komunalni otpad, …).